Att köpa

Ansvar

Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det är köparens ansvar att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick. Uppgifter i auktionslistan är bara vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen och eventuella brister eller felaktigheter i auktionslistan utgör inte grund för reklamation. Är väsentlig uppgift i auktionslistan direkt vilseledande kan dock detta utgöra grund för hävning av köpet.

Eventuella fel avseende vilseledande uppgifter skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom 5 dagar efter auktionsdagen.

Budgivning

Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken och höjas med belopp som är rimligt vid den prisnivå där budgivning pågår. Den som vid klubbslaget givit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförättaren vilket bud som skall gälla. 

Inropsuppdrag

Inropsuppdrag mottas via vår hemsida, telefon, mejl eller i vår lokal. Inropsuppdrag för kunds räkning mottas mot uppvisande av legitimation och är kostnadsfria. Inropsuppdrag behandlas konfidentiellt och skall vara inlämnade senast kl 15.30 auktionsdagen. Auktionshallen bjuder för kunds räkning så förmånligt som möjligt. Lägsta skriftliga bud vid inropsuppdrag är 200 SEK. Finns flera inropsuppdrag på samma auktionsrop börjar budgivningen ca 10% över det näst högsta. Vid lika belopp på inropsuppdraget på samma auktionsrop, gäller det först inlämnade av dessa. Auktionshallen meddelar inropsuppdragsgivare snarast efter auktionens slut då inropsuppdrag lett till köp. Auktionshallen friskriver sig från ansvar för all den skada som kan drabba uppdragsgivaren om Auktionshallen försummar att utföra inropsuppdrag. 

Inropsprovision

Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsrop en provision om 20% inklusive moms. Enligt lagen om upphovsrätt tillkommer en konstnärsavgift (Droit de suite) på konstnärliga verk. Konstnärsavgift tillkommer bara på föremål som säljs för över 2 140 SEK och där föremålen ej är framställda i flera identiska exemplar t.ex målningar, akvareller, teckningar eller andra konstnärliga verk t.ex konstglas, skulpturer, keramik och textilier. Konstnärsavgiften är 5% på klubbat pris. Mervärdesskatt tillkommer på konstnärsavgiften. Avgiften utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången sjuttionde året efter konstnärens död.

Betalning av avhämtning

Betalning och avhämtning sker senast måndag efter avslutad auktion, varvid köparen erhåller sina varor och ett samlingskvitto på köpen. Vid köp via inropsuppdrag sker betalning och avhämtning påföljande måndag, varvid köparen erhåller sina varor och ett samlingskvitto på köpen. Vid särskild överenskommelse mellan Auktionshallen och köpare finns viss möjlighet att betala och avhämta inköpta föremål vid ett senare tillfälle. Auktionshallens ansvar för vård och tillsyn upphör om föremål ej avhämtas inom föreskriven tid.

Force majeur och lagval

Auktionshallen ansvarar ej för förlust som åsamkas köparen på grund av krig eller krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Auktionshallen ej kan råda över eller förutse. Tvist rörande försäljning, auktionsvillkor eller annan tvist som har anknytning till Auktionshallens verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. 


Om Auktionshallen

Auktioner av stort och smått med gammal god auktionsatmosfär. Vi åtar oss försäljning av såväl högklassiga antikviteter som hela hem med traditionellt auktionsgods. Du får hög personlig service och goda resultat i Vettinge.

Kontakta Auktionshallen

Om du vill lägga ett bud, använd kontaktformuläret, ange namn, email, telefon samt varunummer och maxpris.
Stäng